Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısıyla Ergene Havzası Koruma Eylem Planı’nı açıkladı.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illeri için hayati önem taşıyan Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde yapılan çalışmalar ve alınacak tedbirler hakkında bilgiler vererek, bu bölgeyi eski güzel günlerine dönüştürmek için Bakanlık olarak büyük gayret gösterdiklerini söyledi. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ergene Havzası’nın 3-4 yıl içinde daha güzel günlere döneceğini ifade etti.

Ergene Havza Koruma Eylem Planı Açıklaması

Hızlı sanayileşme süreci dikkate alındığında Türkiye’de su kaynaklarının kirletilmesinin önlenmesi ve kullanılabilir su miktarının arttırılmasının önem taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu sebeple su kalite yönetiminde münferit çözüm yerine, havza ölçeğinde çözüm anlayışına geçtiklerini belirtti.

 Orman ve Su ĠĢleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ergene meselesinin ilk kez kendi hükümetleri döneminde ele alındığını kaydederek, havza planlama çalıĢmalarının daha önceki hükümetler döneminde lokal olarak ele alındığını, fakat kendilerinin su durumu, erozyon, atıksu, ağaçlandırma gibi bütün unsurları göz önünde bulundurarak havza bazında planladıklarını vurguladı.

Havza Koruma Eylem Planları’nın havzalar, su kalitesi, insan kaynaklı baskılar ve kirletici kaynaklar, korunan alanlar ve içme suyu kaynakları göz önüne alınarak hazırlandığını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Birinci öncelikli havzamız kapalı havza olması sebebiyle Akarçay Havzası, ikinci öncelikli havzamız Ergene Havzası olmuştur. Sayın BaĢbakanımız “Ergene için ne gerekiyorsa yapın” talimatı verdi. Biz de Bakanlık olarak çalışmalarımızı hızlandırdık. Örneğin, Ergene Havzası Çevre Yönetimi Master Planı ve Meriç-Ergene Havzası Koruma Eylem Planı’nı 2008’de, Meriç-Ergene Havzası Endüstriyel Atıksu Yönetimi Ana Plan Çalışması’nı 2010’da başlattık. Ayrıca izleme ve denetim çalıĢmalarını bütün hızıyla sürdürüyoruz. Ġzleme, inceleme, denetim faaliyetlerinden elde edilen veriler, ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla birleşmiştir. Bütün bu çabalar, bilimsel bir çerçevede Ergene Havzası Koruma Eylem Planı’nı doğurmuştur.”

Kirliliğin boyutu yıllardır aslında ortada

Belediyelerin Atıksu Arıtma Tesisi Yok…
Hazırlanan eylem planlarlarıyla atıksu arıtımı konusunda büyük mesafe kat edildiğinin altını çizen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ”Edirne Belediyesi 100.000 nüfusa sahip olmasına rağmen, atıksu arıtma tesisi yok. Edirne ilimizde yalnızca Yenikarpuzlu Belediyesi’nin atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Kırklareli ilimiz genelinde de atıksu arıtma tesisi bulunan belediye yoktur. Tekirdağ ilimiz genelinde ise yine aynı durum söz konusu, atıksu arıtma tesisi bulunan belediye yoktur. Ayrıca kontrolsüz bir Ģekilde gelişen sanayi bölgeleri, diğer taraftan bazı sanayi tesislerinin, atıksuları arıtılsa bile, Ergene Nehrine tabii debisinin takriben 3 ve bazı zamanlarda daha fazla atıksu vermeleri yüzünden, Ergene Havzası, ileri derecede kirlenmiĢtir. Anadolu’da bir laf vardır. Oynamayı bilmeyen gelin „yerim dar‟ der, biz „katı atık depolama tesisi yapın‟ dediğimizde „yerimiz yok‟ diyorlar. Yeni yaptığımız planlarda bunların yerlerini de ayrıntılı bir şekilde belirttik” diye konuştu.

“Ergene Havzası Koruma Eylem Planının Çevre ve Orman Bakanlığı döneminde 06 Mayıs 2011 tarihinde uygulamaya konulduğunu hatırlatan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Öncelikle dere yatakları temizlenecek ve belediyelerin kurması gereken atıksu arıtma tesisleri, DSİ tarafından inşa edilecektir. Islah OSB’ler kurularak, sanayi için müşterek ileri atıksu arıtma tesisleri kurulacak ve sanayide daha az su, daha az kirletici hammadde kullanımına geçilecektir.
Bunlarla beraber Ergene Havzası ağaçlandırılarak, erozyonla mücadele edilecek, 1/25.000‟lik planlar uygulamaya konulacak ve katı – tehlikeli atık işleme geri kazanım ve bertaraf tesisleri kurulacaktır.
Ayrıca zirai kaynaklı kirlilik kontrol edilecek, denetimler daha da sıkılaĢtırılacak, deĢarj standartları yeniden düzenlenecek, havzaya Taşkın Erken Uyarı Sistemi kurulacak, yer altı suyunun kullanımı kontrol altına alınacak ve Trakya’da baraj ve göletler ile sulama tesisleri kısa sürede tamamlanacaktır. Bu çalıĢmalar için Ergene Havzası’na Sayın BaĢbakanımızın talimatıyla 2-2,5 milyar TL yatırım yapılacaktır.”

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Ergene Nehri‟nde yapılan çalıĢmalara değinen Orman ve Su ĠĢleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “2011 yılında Ergene Nehrinin 34 km‟lik kısmı ile Hayrabolu Deresinin 17 km‟lik kısmının ıslahı bitirilmiĢtir. Ayrıca Eylem Planında bulunan 28 adet dere ıslahı iĢinden 5 adedi tamamlanmıĢ olup, 23 adet dere ıslahı çalıĢması devam etmektedir.
Eylem Planı‟nda bulunan 23 adet sulama tesisi ile toplam 1.103.540 dekar alan sulanacak olup; 1 adedinin inĢaatı tamamlanmıĢ, diğerlerinde çalıĢmalar devam etmektedir. Ayrıca, havzada inĢa edilecek 6 adet depolama tesisi ile toplam 190,5 milyon m3 su depolanacaktır” Ģeklinde konuĢtu.
Ergene Havzasında bu güne kadar 1.359.460 dekar alanda ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve ıslah çalıĢması yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Eylem planı kapsamında 2011 yılı içerisinde, 4.350 dekarlık alanda ağaçlandırma çalıĢması, 59.850 dekarlık alanda erozyon ve rehabilitasyon çalıĢması, 17.700 dekarlık alanda özel ağaçlandırma, 2 milyon adet fidan üretimi ve 65 km‟lik karayolu ağaçlandırması gerçekleĢtirilmiĢtir” dedi.

Ergene Havzası‟nı Kirletenin Gözünün Yaşına Bakmayacağız…
Eylem planı çerçevesinde Ergene ve Meriç Nehirleri üzerlerine ve debisi 10.000 m3/günden büyük olan arıtma tesislerinin çıkıĢlarına gerçek zamanlı sürekli izleme istasyonları kurularak kirlilik seviyelerinin anlık olarak izleneceğini ifade eden Orman ve Su ĠĢleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, sözlerini Ģöyle sürdürdü:
“Denetimleri sıkılaĢtırıyoruz. Derelere ne akıtılıyor bunu anlık olarak takip edeceğiz. Su Çerçeve Direktifinin gerektirdiği bütün kimyasal parametreler izlenecektir. Bazı sanayi tesisleri atıksu arıtma tesislerini gündüz çalıĢtırıp, gece çalıĢtırmıyorlar. Bunları çok yakından takip ediyoruz. Gözlerinin yaĢına bakmayacağız. Ağır cezalar vereceğiz.”
1/100.000 ölçekli Trakya alt bölgesi çevre düzeni planı uygulamalarının da takip edildiğini söyleyen Prof. Dr. Veysel Eroğlu Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ Ġlleri 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarının onaylandığını belirtti.
Meriç Havzası için geliĢtirilen taĢkın tahmin ve erken uyarı sisteminin Ergene Havzası için de geliĢtirileceğinin altını çizen Orman ve Su ĠĢleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, çalıĢmalara bu yıl baĢlanacağını ifade etti.
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Eylem Planı kapsamındaki çalıĢmaların; Orman ve Su ĠĢleri, Çevre ve ġehircilik, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları ile ilgili valilik, belediye ve organize sanayi bölgelerinin eĢgüdümünde yürütüldüğünü sözlerine ekledi.